Název inscenace: G. Alexi-Meskhishvili: Fragment of Installation on the Theme of Vaja-Pshavela's Poetry
Fotograf: K. Kintsurashvili
Signatura: g-alexi-meskhishvili-fragment-of-installation-on-the-theme-of-vaja-pshavela-s-poetry-2010-11-1477