Bibliografie 1999

1. 1999 Prague Quadrennial
In: Impuls Impuls È. 1-3 (1999), s. 13
Fulltext
2. 1999 Prague Quadrennial/ David Fingleton
In: Update Update È. 9 (199909), s. 10-11 2 il.
Fulltext
3. The 9th World Exhibition of Stage Design and Theatre Architecture
In: Prague Affair Prague Affair È. 2 (1999)
Fulltext
4. Activiteiten tijdens de Praagse Quadriënnale/ Elena Hanselaar
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65, (199906), s. 4-5 2 il.
Fulltext
5. Activities during the Prague Quadriennale/ Elena Hanselaar
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 4-5 2 il.
Fulltext
6. Ad: N. Vangeli: Má Praha šanci na druhou "Archu"?, LtN è. 28/1999/ Petr Pavlovský
In: Literární noviny Literární noviny 1210-0021 Roè. 10, è. 34 (19990825), s. 12
Fulltext
7. Achim Feyer auf der PQ 99/ Sven Neumann
In: Impuls Impuls 1214-2891 È. 4-9 (1999), s. 32-38 7 il.
Fulltext
8. Aladdin's cave/ David Fingleton
In: The Spectator The Spectator 19990626 1 il.
Fulltext
9. Anatomie našeho zla: Poznámky ke høe "Jez chléb, abys byl hodný" Miodraga Zupanca/ Alexandar Milosavljeviæ
In: Ludus Ludus 1999
Fulltext
10. Ar ises lietuviai i aukso trikine?/ Sofija Kanaverskyte
In: Kultûros barai Kultûros barai È. 8/9 (1999), s. 81-83 3 il.
Fulltext
11. Argentina/ Tom Macie
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 38-39 6il.
Fulltext
12. Architecture at PQ 1975, 1991, 1995 & 1999: Personal note from Ian Mackintosh/ Ian Mackintosh
In: Update Update Nr. 31 (199909), s. 12
Fulltext
13. Asleep in the Stalls.../ Ian Herbert
In: Lighting and Sound Lighting and Sound 199907
Fulltext
14. Belarus/ Bruce Brockman
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 40-41 5 il.
Fulltext
15. Bez penìz i bez podpory?: Praha 2000:/ Pavel Mandys
In: Týden Týden 1210-9940 Roè. 6, è. 40 (19990927), s. 54 1 il.
16. Bilder und Begegnung/ Minne Bley
In: Prager Tagblatt Prager Tagblatt È. 6 (1999), s. 8 1 il.
Fulltext
17. Bratøi Formanové jsou novodobými koèovníky
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 135 (19990611), s. 21 1 il.
Fulltext
18. Bratøi Formanovi oživí Pražské quadriennale/ ej [Eva Jeníková]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 106 (19990507), s. 7
Fulltext
19. Brits win top design awards/ Alexa Baracaia
In: The Stage The Stage 19990624
Fulltext
20. Bude v Labyrintu divadlo, anebo komerèní muzikál?/ ej [Eva Jeníková]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 149 (19990628), s. 6 1 il.
Fulltext
21. Bühne frei für Bühnenbild: Im Juni startet die Prager Quadriennale/ MB
In: Prager Zeitung Prager Zeitung È. 20 (1999), s. 19
Fulltext
22. Bulgaria/ Kathleen Grossmann
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 42-43 7 il.
Fulltext
23. Byl jsem nepøítelem lidu, øíká režisér Jurij Ljubimov/ [Rozmlouvala] Jana Machalická
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 150 (19990629), s. 21 1 il
Fulltext
24. Le Campement - divadlo jinak
In: Veletržní noviny Veletržní noviny È. 6 (199906), s. 1 a 3 1 il.
Fulltext
25. Le Campement/ Jean Chollet
In: Actualité de la scénographie Actualité de la scénographie (199910), s. 26-27 2 il
Fulltext
26. La Campement je ojedinìlý èesko-francouzský divadelní projekt/ Tomáš Stanislavèík
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 122 (19990527), s. 21 1 il.
Fulltext
27. Le Campement: mezi Shakespearem, Kafkou a slepicemi/ Vladimír Mikulka
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 14 (19990907), s. 14 2 il.
Fulltext
28. Cena pro Prahu 2000/ alš [Alexandra Šeflová]
In: Veèerka Veèerka Roè. 1, è. 44 (19990602), s. 3
Fulltext
29. Ceny Pražského Quadriennale '99/ zat [Zdenìk A.Tichý]
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 136 (19990612), s. 17 1 il.
Fulltext
30. Cestou divadla aneb se scénografem Miroslavem Melenou a teatrologem Petrem Pavlovským nejen o scénografii a architektuøe/ [Rozmlouvali] Petr Pavlovský a Radek Váòa
In: Architekt Architekt È. 8 (199908), s. 25-30 10 fot.
Fulltext
31. Co dále nabízí letošní Pražské Quadriennale
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 132 (19990608), s. 18
Fulltext
32. Èeská divadelní architektura
In: Architekt Architekt è. 8 (199908), s. 63 1 obr.
33. Èeská divadelní architektura/ Vlasta Valcháøová
In: Ateliér Ateliér 1210-5236 È. 16/17 (19990826), s. 4 1 il.
Fulltext
34. Èeská divadelní architektura má dìjiny/ zat [Zdenìk A.Tichý]
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 140 (19990617), s. 18
Fulltext
35. Èeská expozice nejlepší, získala Zlatou trigu PQ/ rh [Radmila Hrdinová]
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 136 (19990612), s. 3 1 il.
Fulltext
36. Èeská expozice Pražského Quadriennale je hravá a pro návštìvníky atraktivní/ rad [Radka Prchalová]
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 132 (19990608), s. 4 5 il.
Fulltext
37. Èeská expozice se hýbe: Na Pražském Quadriennale se setkávají scénografové z pìti svìtadílù/ Alexandra Šeflová
In: Veèerka Veèerka Roè. 1, è. 48 (19990608), s. 1 1 il.
Fulltext
38. Èeská expozice vyhrála vtipem i fantazií: Nejvyšší ocenìní Pražského Quadriennale, Zlatá Triga, zùstalo doma/ Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 137 (19990614), s. 13 1 il.
Fulltext
39. Èto nynèe nosjat na scenach mira?/ Anna Michajlova
In: Kul'tura Kul'tura No. 25 (19990615) 3 il.
Fulltext
40. Da Vila Maceono a Quadrienal de Praga/ Dinorath do Valle
In: Diário da Regiao Diário da Regiao (19980517), s. 35
Fulltext
41. De vorm op de voorgrond/ Marijn van der Jagt
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 6-10 5 il.
Fulltext
42. Design Expo: The Road to Prague/ Arden Weaver
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 30-35 18 il.
Fulltext
43. Design Themes: Reports from the Prague Quadrennial/ Ian Herbert
In: Lighting and Sound Lighting and Sound Roè. 14, è. 7 (199907), s. 69-71 3 il.
Fulltext
44. Designers in the U.S. Exhibit at PQ '99
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Roè. 35, è. 5 (1999), s. 36
Fulltext
45. Designers of houses with a soul: Dutch theatre architects in Prague/ Bart Deuss
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 21-25 4 il.
Fulltext
46. Deváté Pražské quadriennale/ Petr Pavlovský
In: Literární noviny Literární noviny 1210-0021 Roè. 10, è. 32 (19990811), s. 13 1il.
Fulltext
47. Dipping into Tradition: The next Generation/ Geert Sels
In: Carnet Carnet (199907), s. 16-21 3 il.
Fulltext
48. Diskuse ponìkud babylónsky zmatená/ Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 149 (19990628), s. 12 1 il.
Fulltext
49. Divadelní architektura v obraze staletí
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 177 (19990802), s. 10 1 obr.
50. Divadelní sen na Výstavišti se stal skuteèností/ ej [Eva Jeníková]
In: Zemské noviny Zemské noviny 1211-7609 Roè. 9, è. 132 (19990608), s. 13
Fulltext
51. Divadelní svìt v Praze
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 132 (19990608), s. 1 1 il.
Fulltext
52. Divadelní vesnièka Le Campement bude místem setkání/ jaš
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 130 (19990605), s. 13
Fulltext
53. Divadelní výstava bohatì obsazena
In: Metro Metro 1211-7811 (19990506), s. 9
Fulltext
54. Divadlo/ Marta Vosyliûte
In: Kultûros barai Kultûros barai 0134-3106 È. 8/9 (1999), s. 78-80 2 il.
Fulltext
55. Divadlo celého svìta se sešlo na jednom místì/ Zdenìk A.Tichý
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 132 (19990608), s. 18 1 il.
Fulltext
56. Divadlo je proces/ [S Šimonem Cabanem rozmlouvala] Marta Švagrová
In: Týden Týden 1210-9940 Roè. 6, è. 24 (19990607), s. 49
Fulltext
57. Divadlo konce tisíciletí hledá imaginaci/ Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 135 (19990611), s. 20 1 il.
Fulltext
58. Divadlo Labyrint prochází opoždìnou inventurou/ Marta Švagrová
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 138 (19990615), s. 16 3 il.
Fulltext
59. Divadlo pod širým nebem/ [S Matìjem a Petrem Formanovými rozmlouvala] Blanka Kovaøíková
In: Veèerka Veèerka Roè. 1, è. 46 (19990604), s. 1 3 il.
Fulltext
60. Divadlo pro tøetí tisíciletí: Pražské Quadriennale 1999
In: Týden Týden 1210-9940 Roè. 6, è. 24 (19990607), s. 46-48 3 il.
Fulltext
61. Dnes zaèíná divadelní svátek Pražské Quadriennale '99/ Tomáš Stanislavèík
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 131 (19990607), s. 11
Fulltext
62. Dni Jozefa Svobody v Moskve/ Larisa Solnceva
In: Scena Scena È. 14 (1999), s. 37-38 1 il.
Fulltext
63. Do Stanu, do Boudy, do Sudu èi do Kantýny?/ Jana Soprová
In: Veèerník Praha Veèerník Praha 1210-1117 Roè. 9, è. 112 (19990604), s. 7 1 il.
Fulltext
64. Don't Miss/ -JRT
In: The Times The Times 19990708 1 il.
Fulltext
65. Don't Miss the PQ '99 Exhibit at Stage Expo/ Alexandra Bonds
In: USITT Sightlines USITT Sightlines Roè. 40, è. February 2000 (200002), s. 13-14
Fulltext
66. Een grimmige kindewereld voor volwaassenen: Rieks Swartes "Minehaha" op de Praagse Quadriënnale/ Cecilie Brommer
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 17-20 4 il.
Fulltext
67. En databank om teaterlokaler/ Petr Simon Edström
In: Proscen Proscen Roè. 1999, è. 3 (199910), s. 20 4 il.
Fulltext
68. Estonia/ Rosemary Ingham
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 50-51 3 il.
Fulltext
69. Ett belysningsseminarium pa PQ99/ Petr Simon Edström
In: Proscen Proscen Roè. 1999, è. 3 (199910), s. 21 2 il.
Fulltext
70. European Mime Federation Meeting in Prague/ Thera Janker
In: State of Mime State of Mime È. podzim 99 (199911), s. 3-4 3 il.
71. Expozice Pražské quadriennale hledá novou koncepci
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 11, è. 12 (19980115), s. 12
Fulltext
72. Festival/ iv [Ivan Matìjka]
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 43, è. 119 (19990618), s. 10
Fulltext
73. Feydeau pod bombami: Poznámky k bìlehradským váleèným premiérám/ Aleksandar Milosavljeviæ
In: Ludus Ludus 1999 1 il.
Fulltext
74. Final Protocol of the International Jury PQ '99
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 28-29 2 il.
Fulltext
75. Form in fore-front/ Marijn van der Jagt
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 6-10 5 il.
Fulltext
76. Fotografický paradox/ Michal Janata
In: Ateliér Ateliér 1210-5236 È. 16/17 (19990826), s. 7 2 il.
Fulltext
77. From the Editor/ dr [David Rodger]
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 4 1 il.
Fulltext
78. Germany/ Ronald Naversen
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 52-53 4 il.
Fulltext
79. Global Interests and Issues/ Richard Durst
In: USITT Sightlines USITT Sightlines Vol. 36, Nr. 1 (199901), s. 1-2 1 il.
Fulltext
80. History of PQ 1999
In: PQ Today PQ Today È. [9] (20070623), s. 3 1 il.
Fulltext
81. Hledá se koncepce èeské expozice Pražského quadriennale
In: Svobodné slovo Svobodné slovo 1211-6416 Roè. 90, è. 13 (19980116), s. 8 1 il.
Fulltext
82. Hledání prostoru Ralpha Koltaie/ Marie Bílková
In: Ateliér Ateliér 1210-5236 È. 16/17 (19990826), s. 4 1 il.
Fulltext
83. Chile/ Jim Trenberth
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 44-45 3 il.
Fulltext
84. China/ Alexandra Bonds
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 46-49 6 il.
Fulltext
85. Choreografce Marinové se vyplnil sen/ Zdenìk A.Tichý
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 146 (19990624), s. 15 1il.
Fulltext
86. Chystá se Pražské quadriennale 99
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 8, è. 174 (19980728), s. 9
Fulltext
87. Iluzije i Stvarnosti/ Dimitrije Stefanoviè
In: Prosvetni pregled Prosvetni pregled È. 2 (19991006)
Fulltext
88. Imprese z Quadriennale: Ohlasy PQ 99/ Isidre Bravo
In: Informaèní servis Divadelního ústavu Informaèní servis Divadelního ústavu Roè. 2, è. prosinec (199912), s. 26-27
Fulltext
89. Impressions et découvertes/ Laure Pichat
In: Actualité de la scénographie Actualité de la scénographie È. 102 (19990930), s. 28-29
Fulltext
90. Die IX. PQ '99 - in Dubio Pro Arte/ Achim Freyer
In: Bühnentechnische Rundschau Bühnentechnische Rundschau Jahr. 93, H. 4 (1999), s. 8-16 12 il.
Fulltext
91. Iz Praga u "Progres"/ I.S.
In: Glas javnosti Glas 19990907 1 il.
Fulltext
92. Iz Praga u - Beograd/ M.Ognjanoviè
In: Politika Politika 19990907 1 il.
Fulltext
93. Izraelské divadlo: Mít problémy je pro tvorbu fantastické/ [S Benem Tsionem Munitzem rozmlouval] Daniel Anýž
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 139 (19990616), s. 18
Fulltext
94. Jak vykroèit na pár hodin ze všedního dne/ Zdenìk A. Tichý
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 135 (19990611), s. 22
Fulltext
95. Jaký bude Labyrint?
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 139 (19990616), s. 4 1 il.
Fulltext
96. Jaroslav Malina/ Vlasta Koubská
In: Ateliér Ateliér 1210-5236 È. 16/17 (19990826), s. 5 1 il.
Fulltext
97. Jonge scenografie in Vlaanderen: Vlaamse deelname aan de Praagse Quadriënnale voor Scenografie en Theaterarchitectuur 1999/ Luc Dhooge
In: Proscenium Proscenium È. 11 (199906), s. 5
Fulltext
98. José Carlos Serroni e a reinvençao do espaço c³nico/ Marcos Bragato
In: Journal da Tarde Journal da Tarde 19990321 3 il.
Fulltext
99. K èemu všemu slouží projekt LightLab/ Jan Rosický
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 137 (19990614), s. 11 1 il.
Fulltext
100. Kam za divadlem/ Petr Pavlovský
In: Pøehled kulturních poøadù v Praze Pøehled kulturních poøadù v Praze 0862-9293 È. 9 (19990825), s. 10
Fulltext
101. Kdy, kam a za kolik na PQ/ rh [Radmila Hrdinová]
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 129 (19990604), s. 10
Fulltext
102. A kép- és térszerelök világkiállítása Prágában: PQ99 után 2000?/ V.M.
In: Színháztechnikai Fórum Színháztechnikai Fórum È. 3-4 (199912), s. 14-16 3 il.
Fulltext
103. Kniha Èeská divadelní architektura rezignuje na hlubší analýzu/ Jana Machalická
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 149 (19990628), s. 11
Fulltext
104. Koltai v Mánesu/ ej [Eva Jeníková]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 135 (19990611), s. 6
Fulltext
105. Közös világunk - országok, nemzetek, egyéniségek/ Silvia Huszár
In: Theatron Theatron È. 4 (1999), s. 117-119
Fulltext
106. Kritika a válka: Hlavní jest, že divadlo existuje i ve váleèných podmínkách, ale otázka je - jaké/ Ivan Medenica
In: Ludus Ludus 1999 4 il.
Fulltext
107. Kudy cesta nevede: K rekonstrukci Divadla Labyrint/ Václav Králíèek
In: Architekt Architekt È. 8 (199908), s. 52
Fulltext
108. Kudy vede cesta ven z Labyrintu: Projekt, který vyvolal vzrušené diskuse odborné i laické/ Ivan Matìjka
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 43, è. 177 (19990910), s. 10 3 il.
109. Kunstenaars tussen autonomie en dienstbaarheid/ Marianne Selie
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 11-16 5 il.
Fulltext
110. Labyrint: jasnìji bude až s novým øeditelem/ Radka Prchalová
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 147 (19990625), s. 4 1 il.
Fulltext
111. Ležení na Výstavišti pøedstaví netradièní divadlo/ rad [Radka Prchalová]
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 125 (19990531), s. 4 1 il.
Fulltext
112. Lidé dnes nevnímají krásu spoleèného jídla, øíká Petr Forman: V divadelní Boudì bratøí Formanù a Igora a Lily návštìvníky pøekvapí nejen polévka/ [Rozmlouvala] Eva Jeníková
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 135 (19990611), s. 6 1 il.
Fulltext
113. Ljubimov si nenechal ujít Pražské Quadriennale/ [S Jurijem Ljubimovem rozmlouvala] Radka Prchalová
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 149 (19990628), s. 11 1 il.
Fulltext
114. Má Praha šanci na druhou "Archu"?/ Nina Vangeli
In: Literární noviny Literární noviny 1210-0021 Roè. 10, è. 28 (19990714), s. 12
Fulltext
115. Magistrát je zodpovìdný za pøehmaty v kauze Labyrint/ Jana Machalická
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 148 (19990626), s. 12
Fulltext
116. Malá zpráva o velkém tématu/ Vìra Ptáèková
In: Opera Opera Roè. 1999, è. 1 (40) (1999), s. 10 2 il.
Fulltext
117. Mezinárodní scénografická.../ Hana Èerná
In: Kudykam Kudykam (19990603), s. 5 2 il.
Fulltext
118. Mimostockholmské, mimopražské - rovná se horší?/ Marie Boková
In: Svìt a divadlo Svìt a divadlo 0862-7258 Roè. 10, è. 4 (1999), s. 179-183 2 il.
Fulltext
119. Mozart und der Geist seiner Zeit bei der Prager "Quadriennale"/ hai
In: Die Presse Die Presse (19990607), s. 22
Fulltext
120. MroŸkova Krásná vyhlídka, operní události i PQ 99 v novém SADu/ br [Jan Kerbr]
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 16 (19991005), s. 15
Fulltext
121. Na 20.000 návštìvníkù
In: Metro Metro 1211-7811 (19990629), s. 9
Fulltext
122. Na PQ se bude soutìžit
In: Veletržní noviny Veletržní noviny È. 6 (199906), s. 1 a 3 2 il.
Fulltext
123. Na Pražské quadrienale pøihlášeno 50 zemí/ baf [Blanka Frajerová]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 90, è. 281 (19981201), s. 7
Fulltext
124. Na Pražském Quadriennale také Le Campement
In: Veletržní noviny Veletržní noviny È. 5 (1999)
Fulltext
125. Na svìtovì ojedinìlé scénografické výstavì potìší Sud, Stan i Bouda: Pražské quadriennale se koná na Výstavišti od 7. do 27. èervna/ [S Ondøejem Èerným rozmlouvala] Eva Jeníková
In: Zemské noviny Zemské noviny 1211-7609 Roè. 9, è. 129 (19990604), s. 6 1 il.
Fulltext
126. Na svìtovou výstavu scénografie a divadelní architektury/ im [Ivan Matìjka]
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 43, è. 107 (19990602), s. 4
Fulltext
127. Na Výstavišti vèera zaèalo Pražské quadriennale 99/ Jh
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 132 (19990608), s. 13 1 il.
Fulltext
128. Nalezený prostor Ralpha Koltaie/ [S Miladou Novákovou rozmlouvala] Stáòa Wildová
In: 14 - Pražský programový ètrnáctideník 14 - Pražský programový ètrnáctideník 1213-2381 Roè. 10, è. 4 (19990601), s. 37 1 il.
Fulltext
129. Národní expozice ÈR získala ocenìní na Pražském Quadriennale/ pef
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 136 (19990612), s. 13
Fulltext
130. Naše expozice byla tak øíkajíc uplácaná: øíká v rozhovoru pro LN komisaø èeské národní expozice PQ Šimon Caban/ pef [Rozmlouval Petr Fantys]
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 136 (19990612), s. 13 1 il.
Fulltext
131. Naše otázka/ Helena Herbrychová
In: Týdeník Televize Týdeník Televize 1211-7625 È. 30 (19990712), s. 64 6 il.
Fulltext
132. Návštìvníky Quadriennale zajímají èeští tvùrci/ ej [Eva Jeníková]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 135 (19990611), s. 6
Fulltext
133. Nefotím to, co vidím, ale co o tom vím: Legenda èeských fotografù, divadelní rentgenolog Jaroslav Krejèí, øíká/ [Rozmlouvala] Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 154 (19990703), s. 12 3 il.
Fulltext
134. Nejslavnìjší scénograf svìta v Praze/ Renata Fryšarová
In: Týdeník Rozhlas Týdeník Rozhlas 1213-2098 Roè. 9, è. 27 (19990621), s. 21 1 il.
Fulltext
135. Nineteen ninety nine Prague Quadrennial
In: Impuls Impuls 1214-2891 (leden 1999), s. 13
136. O dostavbì Labyrintu se bude dál diskutovat/ Radka Prchalová
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 139 (19990616), s. 4 4 il.
Fulltext
137. Ocenìní Pražského Quadriennale '99/ bl [Berta Laufrová]
In: Listy Prahy 1 Listy Prahy 1 è. 7-8 (199907), s. 7 1 il.
Fulltext
138. Odisejos Prahos scenografijos kvadrienaleje/ Marta Vosyliûte
In: Lietuvos rytas Lietuvos rytas (19990629), s. 6 2 il.
Fulltext
139. An Odyssey to Prague/ Dana Pinto
In: Update Update Nr. 31 (199909), s. 13 2il.
Fulltext
140. Ohlédnutí za Pražským Quadriennale/ Bronislav Pražan
In: Týdeník Rozhlas Týdeník Rozhlas 1213-2098 Roè. 9, è. 28 (19990628), s. 4 4 il.
Fulltext
141. Das OISTAT - Programm auf der Prager Quadriennale/ Richard W. Durst
In: Der Prospect Der Prospect È. 2 (1998), s. 35
Fulltext
142. OISTAT at the Prague Quadriennal/ Sarah Nash Gates
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 18-19 2 il.
Fulltext
143. Olympiáda scénografù/ Veronika Bednáøová
In: Reflex Reflex 0862-6634 Roè. 10, è. 26 (19990701), s. 28-33 15 il.
Fulltext
144. Ontwerpers va huizen met een ziel: Nederlandse theaterarchitecten in Prague/ Bart Deuss
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 21-25 4 il.
Fulltext
145. Osm (scénografù) za všechny: Pražské quadriennale 99 ocenilo Zlatou trigou národní sekci Èeské republiky/ im
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 43, è. 119 (19990618), s. 9 1 il.
Fulltext
146. Otazníky nad pražským Divadlem Labyrint - slepice èi vejce?/ Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 138 (19990615), s. 9 1 il.
Fulltext
147. Otevírá se unikátní kopie divadla Globe
In: Veletržní noviny Veletržní noviny È. 6 (199906), s. 4 3 il.
Fulltext
148. Pachatel se vrací na místo èinu: Obnovujeme/ Ivan Ruml
In: Opera Opera Roè. 1999, è. 4(40) (199905), s. 18 1 il.
Fulltext
149. Paviljonen voor theaterontwerp in Praag
In: De Volkskrant De Volkskrant 19990416
Fulltext
150. Pìtice taneèníkù vypráví o životì, cestì a pamìti/ Martina Kemrová
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 150 (19990629), s. 15
Fulltext
151. Petr a Matìj Formanovi: Koèující profesionálové: Táta chápe film jako život, øíkají o svém slavném otci/ [Rozmlouvala] Alena Plavcová
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 153 (19990702), s. 4-7 6 il.
Fulltext
152. Phantasien in Raum und Form: Die Prager Quadriennale zeigt Bühnenbilder aus 47 Ländern/ MB
In: Prager Zeitung Prager Zeitung È. 24 (1999), s. 19 1 il.
Fulltext
153. Po padesáti a dvou letech/ Ivan Matìjka
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 43, è. 109 (19990604), s. 9 1obr.
Fulltext
154. Pohyb nelže, øíkala Marta Grahamová/ Zdenìk A.Tichý
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 141 (19990618), s. 15 1 il.
Fulltext
155. Polské soubory Teatr Cinema a Scena Plastyczna....
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 133 (19990611), s. 19
Fulltext
156. Pomrkávající lebka: Filmový sloupek/ Jan Foll
In: Literární noviny Literární noviny 1210-0021 Roè. 10, è. 27 (19990707), s. 12
Fulltext
157. Poredenje sa svetom/ M.M.
In: Blic Blic 19990907 1 il.
Fulltext
158. Posle "Kvadriennale-99"
In: Scena Scena È. 14 (1999), s. 38-40
Fulltext
159. Pour la participation française a la 9e Quadriennale! (Juin 1999)
In: Action Théâtre Action Théâtre No. 9 (199808)
Fulltext
160. PQ '99/ Vladimír Hulec
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 128 (19990603), s. 2 1 il.
Fulltext
161. PQ '99: hledání, míjení, nacházení/ Marie Bílková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 15 (19990921), s. 2 2 il.
Fulltext
162. PQ '99 san cvadriennala unui sfãrsit de secol/ Ion Cazaban
In: Teatrul azi Teatrul azi (1999), s. 48-50 2 il.
Fulltext
163. PQ '99: Auf der Suche nach Perspektiven für das neue Jahrtausend
In: Bühnentechnische Rundschau Bühnentechnische Rundschau È. 5 (1999), s. 1-4 5 il.
Fulltext
164. PQ '99: Rauminstallationen des deutschen Beitrags/ Karin Winkelsesser
In: Bühnentechnische Rundschau Bühnentechnische Rundschau Jahr. 93, H. 4 (1999), s. 18-23 9 il.
Fulltext
165. PQ 99
In: Proscen Proscen È. 3 (1997), s. 65
Fulltext
166. PQ 99 - Arkitektursektionen/ Torsten Nobling
In: Proscen Proscen Roè. 1999, è. 3 (199910), s. 22-25 11 il.
Fulltext
167. PQ 99 - Divadlo celého svìta na jediném místì: Pøijïte se pøesvìdèit!/ Ondøej Èerný
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 12 (19990608), s. 1
Fulltext
168. PQ 99: Mozart, Kafka, Schweyk and all that/ John Faulkner
In: Update Update Nr. 31 (199909), s. 7-9 1 il.
Fulltext
169. PQ chce pøitáhnout dìti k divadlu
In: Veletržní noviny Veletržní noviny È. 6 (199906), s. 3 1 il.
Fulltext
170. The PQ Jury/ Arnold Aronson
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 24-27 18 il.
Fulltext
171. PQ mìlo úspìch/ ma
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 43, è. 129 (19990702), s. 10
Fulltext
172. PQ `99 Tour
In: USITT Sightlines USITT Sightlines È. 2 (199902), s. 11
Fulltext
173. PQ '99/ Kurt Gerling
In: Bühnentechnische Rundschau Bühnentechnische Rundschau È. 5 (1999)
Fulltext
174. PQ'99: Az új éverzed perspektivái
In: OISTAT Bulletin OISTAT Bulletin Roè. 93, è. 12 (1999), s. 17-19 1 il.
Fulltext
175. PQ'99: Landet runt
In: Proscen Proscen È. 2 (1997), s. 35
Fulltext
176. PQ'99: "Unsere gemeinsame Welt - Welt, Nationen, Individuen"
In: Bühnentechnische Rundschau Bühnentechnische Rundschau È. 2 (1999), s. 40-41
Fulltext
177. Práce studentù 2. roèníku scénografie JAMU v Brnì
In: Architekt Architekt È. 8 (199908), s.40 6 il.
Fulltext
178. Prag Quadriennalen 99/ Sunniva Thelestam
In: Proscen Proscen Roè. 1999, è. 3 (199910), s. 7-8 3 il.
Fulltext
179. Prag Quadrinnalen, en pragmatisk utmaning??!!!/ Kurt Blomquist
In: Proscen Proscen Roè. 1999, è. 3 (199910), s. 6 1 il.
Fulltext
180. A Prágai Quadriennálé/ Richard W. Durst
In: Színháztechnikai Fórum Színháztechnikai Fórum (19990426), s. 36
Fulltext
181. Prágai Quadriennálé, 1999/ Mária Ambrus
In: Theatron Theatron È. 4 (1999), s. 99-100 12 il.
Fulltext
182. Die Prager Quadriennale/ Richard W. Durst
In: OISTAT Bulletin OISTAT Bulletin Roè. 92, è. 10 (1998), s. 1 2 il.
Fulltext
183. Prager Quadriennale 1999: Flash und news von der Prager Quadriennale 1999/ Dick Durst
In: Proscenium Proscenium È. 3 (199908), s. 10-15 3 il.
Fulltext
184. Prague 1999
In: Actualité de la scénographie Actualité de la scénographie (199901), s. 44
Fulltext
185. Prague Connections
In: Encore Encore Vol. 4, No. 1 (1999), s. 20-21 7 il
Fulltext
186. Prague Quadrennial - My View/ Dick Durst
In: USITT Sightlines USITT Sightlines Roè. 39, è. July/August 1999 (199907), s. 1-3 2 il.
Fulltext
187. Prague Quadrennial 1999/ David Fingleton
In: Update Update Nr. 31 (199909), s. 10-11 2 il.
Fulltext
188. Prague Quadrennial: A Prestigious Exhibition of Theatrical Design/ Richard W. Durst
In: USITT Sightlines USITT Sightlines Roè. 38, è. 11 (1998), s. 1 1 il.
Fulltext
189. Prague Quadriennal '99 Exhibits
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Roè. 35, è. 5 (1999), s. 37 3 il.
Fulltext
190. Praha kvadriennaal 1999/ Monika Läänesaar
In: SIRP SIRP (19990709), s. 14-15 5 il
Fulltext
191. Praha na cestì za novou mìstskou divadelní budovou/ František Èerný
In: Literární noviny Literární noviny 1210-0021 Roè. 10, è. 37 (19990915), s. 4
Fulltext
192. Praški kvadrienale 99. svetovna razstava scenografije in kostumografije: Z gledaliških odrov v razstavne hale/ Elena Fajt Velikonja
In: Maska Maska 1999 2 il.
Fulltext
193. Praški kvadrijenale: 07 - 27. jun 1999/ Vesna Lakiæeviæ Paviæeviæ
In: Likovni život Likovni život God. 12, br. 79-80 (199902) 1 il.
Fulltext
194. Pražskaja Kvadriennale-99/ Viktor Berezkin
In: Teatralnaja žizn' Teatralnaja žizn' È. 9 (1999), s. 13-20 19 il.
Fulltext
195. Pražské kvadrienále 1999 Quadriennale de Prague 1999
In: Štìpánská 35 Štìpánská 35 1211-7064 È. 4-6 (1999), s. 35
Fulltext
196. Pražské quadriennale
In: Tvar Tvar 0862-657X Roè. 10, è. 12 (19990610), s. 2
Fulltext
197. Pražské quadriennale
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 42, è. 137 (19980717), s. 4
Fulltext
198. Pražské Quadriennale '99 oèekává rekordní úèast vystavujících/ zat
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 9, è. 277 (19981126), s. 18
Fulltext
199. Pražské Quadriennale '99 pøedstaví scénografy a divadelní architekty z celého svìta/ cas [Marina Castiellová]
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 11, è. 272 (19981120), s. 13 1 il.
Fulltext
200. Pražské quadriennale/ nak
In: Slovo Slovo Roè. 90, è. 13 (19980116), s. 8
Fulltext
201. Pražské Quadriennale 1999
In: Ateliér Ateliér 1210-5236 È. 16/17 (19990826), s. 4-5 30 il.
Fulltext
202. Pražské Quadriennale 1999: 9. mezinárodní výstava scénografie a divadelní architektury/ Vìra Ptáèková
In: Ateliér Ateliér 1210-5236 È. 16/17 (19990826), s. 1 3 il.
Fulltext
203. Pražské Quadriennale 1999: 9. mezinárodní výstava scénografie a divadelní architektury
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 11 (19990525), s. 13
Fulltext
204. Pražské Quadriennale 1999: 9. mezinárodní výstava scénografie a divadelní architektury
In: Pøehled kulturních poøadù v Praze Pøehled kulturních poøadù v Praze 0862-9293 È. 6 (199906), s. 12 1 il.
Fulltext
205. Pražské Quadriennale 1999: Mezinárodní výstava scénického výtvarníctva a architektury
In: Divadlo v medzièase Divadlo v medzièase (199906), s. 25 2 il.
Fulltext
206. Pražské Quadriennale jako divadelní slavnost/ Bronislav Pražan
In: Týdeník Rozhlas Týdeník Rozhlas 1213-2098 Roè. 9, è. 24 (19990531), s. 4 1 il.
Fulltext
207. Pražské Quadriennale je pøedskokanem roku 2000/ zat
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 8, è. 276 (19971125), s. 18
Fulltext
208. Pražské Quadriennale nabízí další akce/ jmc [Jana Machalická]
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 145 (19990623), s. 21
Fulltext
209. Pražské Quadriennale ocenilo expozici ÈR
In: Metro Metro 1211-7811 Roè. 1999, (19990614), s. 7
Fulltext
210. Pražské Quadriennale podeváté/ im [Ivan Matìjka]
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 43, è. 111 (19990608), s. 4
Fulltext
211. Pražské Quadriennale pøedvedlo divákùm proces tvorby/ Vìra Ptáèková
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 149 (19990628), s. 11 1 il.
Fulltext
212. Pražské Quadriennale zve diváky/ Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 132 (19990608), s. 12
Fulltext
213. Premiju novovo pokolenija.../ Eteri Kekelidze
In: Dìn za dòom Dìn za dòom 19990617 1 il.
Fulltext
214. Prodaný vyprodán/ Z. Pšenicová
In: Veèerní Praha Veèerní Praha 0862-6855 Roè. 33, è. 123 (19870625), s. 4
215. A profile of five schools: Courses in Theatre design at the PQ `99/ Luc Dhooge
In: Proscenium Proscenium Roè. 3, è. 11 (199906), s. 19-25 5 il.
Fulltext
216. Program Pražského quadriennale '99
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 12 (19990608), s. 15 1 il.
Fulltext
217. Program Pražského quadriennale '99: Výstavištì Praha 7.-27.6..
In: 14 - Pražský programový ètrnáctideník 14 - Pražský programový ètrnáctideník 1213-2381 Roè. 4, è. 10 (19990601), s. 4 1il.
Fulltext
218. Provokující scénografie: Ralph Koltai vystavuje v Mánesu/ Radka Tesárková
In: Veèerník Praha Veèerník Praha 1210-1117 Roè. 9, è. 116 (19990609), s. 6 1 il.
Fulltext
219. Puiser aux sources de la tradition: La génération montante/ Geert Sels
In: Carnet Carnet (199907), s. 16-21 3 il.
Fulltext
220. Quadriennale/ Vladimír Hulec
In: 14 - Pražský programový ètrnáctideník 14 - Pražský programový ètrnáctideník 1213-2381 Roè. 4, è. 10 (19990601), s. 2-3 2 il.
Fulltext
221. Quadriennale de Prague 1967 - 1999
In: Action Théâtre Action Théâtre No. 9 (199809)
Fulltext
222. La Quadriennale de Prague 1999/ Jean Chollet
In: Actualité de la scénographie Actualité de la scénographie È. 102 (1999), s. 25-26 2 il.
Fulltext
223. Quadriennale de Prague 1999/ Jean Chollet
In: Action Théâtre Action Théâtre No. 13 (1999), s. 12-13 3 il.
Fulltext
224. La Quadriennale de Prague 1999: Flash et news de la Quadriennale de Prague/ Dick Durst
In: Proscenium Proscenium È. 3 (199908), s. 10-15 3 il.
Fulltext
225. Quadriennale chce oslovit širokou veøejnost
In: Veletržní noviny Veletržní noviny È. 6 (199906), s. 1 a 3 2 il.
Fulltext
226. Quadriennale má jasno o èeské sekci/ zat
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 19980707
Fulltext
227. Quadriennale nabízí nejen divadlo/ èík [Tomáš Stanislavèík]
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 134 (19990610), s. 21
Fulltext
228. Quadriennale ožije divadlem/ rh [Radmila Hrdinová]
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 129 (19990604), s. 10 1 il.
Fulltext
229. Quadriennale podpoøí dìti/ ej [Eva Jeníková]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 127 (19990602), s. 13
Fulltext
230. Quadriennale pøipraveno
In: Veèerník Praha Veèerník Praha 1210-1117 Roè. 8, è. 138 (19980720), s. 13
Fulltext
231. Quadriennale pøivítá divadelníky z padesáti zemí/ Zdenìk A. Tichý
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 105 (19990506), s. 18
Fulltext
232. Quadriennale se letos více otevøe veøejnosti/ Petr Fantys
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 108 (19990511), s. 21
Fulltext
233. Quadriennale stálo Šimona Cabana rok a pùl práce/ Tomáš Stanislavèík
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 133 (19990609), s. 13
Fulltext
234. Quadriennale v Praze po ètyøech letech!/ mav
In: Veèerník Praha Veèerník Praha 1210-1117 Roè. 9, è. 115 (19990608), s. 6
Fulltext
235. Ralph Koltai: Hledání prostoru: Pražské quadriennale 1999 objevuje možnosti a krásu divadelních svìtù/ Ivan Matìjka
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 43, è. 109 (19990604), s. 9 2 il.
Fulltext
236. Rencontre avec Ondøej Èerný directeur de la Quadriennale 1999/ [Rozmlouval] Jean Chollet
In: Action Théâtre Action Théâtre No. 13 (1999) 2 il.
Fulltext
237. Resan till Prag/ Olle Wigelius, Llla Gustavsson
In: Proscen Proscen Roè. 1999, è. 3 (199910), s. 16-19 19 il.
Fulltext
238. Resebrev fran PQ-99/ Calle von Gegerfelt
In: Proscen Proscen Roè. 1999, è. 3 (199910), s. 27 1 il.
Fulltext
239. Retrospektivní výstavu....
In: Veèerka Veèerka Roè. 1, è. 49 (19990609), s. 3
240. Režisér Ljubimov zavítá na Quadriennale/ zat [Zdenìk A.Tichý]
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 148 (19990626), s. 17
Fulltext
241. Rozhovor Vlasty Gallerové s Ralphem Koltaiem: Divadlo jako vize/ [Rozmlouvala] Vlasta Gellarová
In: Svìt a divadlo Svìt a divadlo 0862-7258 Roè. 10, è. 5 (1999), s. 103-106 1il.
Fulltext
242. Russia/ Lawrence J. Hill
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 54-55 11 il.
Fulltext
243. S velkým smutkem/ O.M.
In: Ludus Ludus 1999 4 il.
Fulltext
244. Salon èeských scénografù ve Veletržním paláci je doprovodnou akcí Pražského Quadriennale 99/ kol [Kateøina Koláøová]
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 134 (19990610), s. 4
Fulltext
245. Samarbetet PQ....
In: Proscen Proscen È. 3 (1996), s. 7
Fulltext
246. Scéna Globe bude pøímo v Praze/ ej [Eva Jeníková]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 125 (19990531), s. 7
Fulltext
247. Scénografická Zlatá triga potìšila naše umìlce/ ej [Eva Jeníková]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 136 (19990612), s. 13
Fulltext
248. Scénografie - dìjiny/ Vìra Ptáèková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 21 (19991214), s. 15 1il.
Fulltext
249. Scénografie - dìjiny/ Vìra Ptáèková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 22 (19991228), s. 15 1 il.
Fulltext
250. Scénografie - dìjiny. Borovskij D./ Vìra Ptáèková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 20 (19991130), s. 15 1 il.
Fulltext
251. Scénografie - dìjiny. Brown P./ Vìra Ptáèková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 16 (19991005), s. 15 1 il.
Fulltext
252. Scénografie - dìjiny. Freyer A./ Vìra Ptáèková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 18 (19991102), s. 15 1 il.
Fulltext
253. Scénografie - dìjiny. J. Liu/ Vìra Ptáèková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 17 (19991019), s. 15 1 il.
Fulltext
254. Scénografie - dìjiny. Plens J.: Vìra Ptáèková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 14 (19990907), s. 15 1 il.
Fulltext
255. Scénografie - dìjiny. Tabaèki M./ Vìra Ptáèková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 15 (19990921), s. 15 1 il.
Fulltext
256. Scénografie - dìjiny. Wilson R./ Vìra Ptáèková
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 19 (19991116), s. 15 1 il.
Fulltext
257. Scénografie bourá vlastní hranice: Generální komisaø Quadriennale Jaroslav Malina øíká:/ [Rozmlouvala] Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 129 (19990604), s. 10 1 il.
Fulltext
258. Scénografie konce tisíciletí: PQ '99/ Vìra Ptáèková
In: Svìt a divadlo Svìt a divadlo 0862-7258 Roè. 10, è. 5 (1999), s. 88-101 6 fot.
Fulltext
259. Scénografie tlumoèí smysl a poselství hry/ Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 139 (19990616), s. 10 1 il.
Fulltext
260. Scénografové z celého svìta do Prahy/ Jiøí Vitula
In: Listy Prahy 1 Listy Prahy 1 È. 6 (19990601)
Fulltext
261. Scenography as co-actor: Three Dutch scenographers present their work at the Prague Quadriennale/ Cecilie Brommer
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 26-30 7 il.
Fulltext
262. Serroni agora é Curador na Bienal de Praga/ Dinorath do Valle
In: Diário da Regiao Diário da Regiao 19990227
Fulltext
263. Serroni cria espaço cenográfico em SP/ Dinorath do Valle
In: Diário da Regiao Diário da Regiao (19980517), s. 35 1 il.
Fulltext
264. Serroni expõe experi³ncias cenográficas em Praga e SP/ Ana Weiss
In: O Estado de Sao Paulo O Estado de Sao Paulo (19980528), s. D24 2 il.
Fulltext
265. Serroni leva cenografia do País a Quadrienal de Praga/ Ana Weiss
In: Caderono2 Caderono2 (19990218) 1 il.
Fulltext
266. Serroni participa da Quadrienal de Praga/ A.G.
In: Jornal da tarde Jornal da tarde 19980528
Fulltext
267. Serroni sofistica e internacioliza a cenografia brasileira/ Marcos Bragato
In: Aplauso Aplauso (199903), s. 5 2 il.
Fulltext
268. Setting the scene for PQ 1999/ Anna van Os
In: Prague Post Prague Post (19990602), s. B5 2 il.
Fulltext
269. Sísyfos '99
In: Veletržní Praha Veletržní Praha Roè. 2000, (200002), s. 4 3 il.
Fulltext
270. Site specific - souhra s pøíbìhem prostoru/ [S Tomášem Žižkou rozmlouvala] Martina Musilová
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 8, è. 13 (19990622), s. 14 3 il.
Fulltext
271. Sjaj pozorišnich slika/ M.O. [M.Ognjanoviè]
In: Politika Politika (19990908), s. 25 1 il.
Fulltext
272. Smíchovské dilema: Kdo je ve sporu o Labyrint realistou/ Jiøí Peòás
In: Respekt Respekt 0862-6545 Roè. 10, è. 27 (19990628), s. 18 1 il.
Fulltext
273. Soubor Teatr Cinema diváky pøíliš nenadchl/ Marina Castiellová
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 135 (19990611), s. 21 1 il.
Fulltext
274. Spain-Catalonia/ Mark C. Zetterberg
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 56-57 6 il.
Fulltext
275. Special Projects: Funding Support Needed/ Wm.J. Byrnes
In: USITT Sightlines USITT Sightlines Roè. 38, è. 11 (1998), s. 2
Fulltext
276. Spor o pøestavbu Labyrintu zùstal zatím nevyøešen/ ej [Eva Jeníková]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 146 (19990624), s. 13
Fulltext
277. Spor o tváø Labyrintu/ Martina Reková
In: Reflex Reflex 0862-6634 Roè. 10, è. 41 (19991014), s. 10-11 2 il.
Fulltext
278. Spor o tváø Labyrintu: (41/99)/ Šárka Halaštová
In: Reflex Reflex 0862-6634 Roè. 10, è. 45 (19991111), s. 3
279. Svátek scénografie ve znamení ètyø devítek/ Martin Stepanov
In: Exit Exit (199906), s. 56 1 il.
Fulltext
280. Svìtelná laboratoø - Svìtlabor
In: Veletržní noviny Veletržní noviny È. 6 (199906), s. 3 2 il.
Fulltext
281. Svìtová výstava v Praze/ alš [Alexandra Šeflová]
In: Veèerka Veèerka Roè. 1, è. 47 (19990607), s. 3
Fulltext
282. Svobodova scéna je stále úèinná/ Vìra Drápelová
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 133 (19990609), s. 19
Fulltext
283. Svobodova Tosca nezestárla/ Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 135 (19990611), s. 20 1 il.
Fulltext
284. Tahle inscenace se vydaøila/ Eva Plhoòová
In: Divadlo Divadlo 1211-0108 Roè. 5, è. 2 (1999), s. 7 1il.
Fulltext
285. Taneèní hvìzdy ode dneška v Praze/ ej [Eva Jeníková]
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 143 (19990621), s. 6
Fulltext
286. Théâtre du Radeau vyžaduje vnímavého diváka/ Tomáš Stanislavèík
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 134 (19990610), s. 21 1 il.
Fulltext
287. Time + Space
In: Opera Now Opera Now (199907), s. 16-19 7 il.
Fulltext
288. Time and space
In: What's On in London What's On in London 19990728 1 il.
Fulltext
289. Toneelbleeld als medespeler: Drie Nederlandse scenografen tonen hun werk op de Praagse Quadriënnale/ Cecilie Brommer
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 26-30 7 il.
Fulltext
290. Tosca a její rok
In: Opera Opera Roè. 2000, è. 3 (41) (20000306), s. 10 2 il.
Fulltext
291. Tosca rediviva aneb Výlet do historie staré padesát dva let: Hledání ztraceného operního èasu/ Tomáš Vrbka
In: Opera Opera Roè. 1999, è. 4(40) (19990519), s. 19 1 il.
Fulltext
292. U.S. Design Exhibit Gets Finishing Touch: Prague Quadrennial 1999/ Dick Durst
In: USITT Sightlines USITT Sightlines Roè. 39, è. 2 (199902), s. 1-4 6 il.
Fulltext
293. The United States Entry for The World of Design: Prague Quadrennial 1999
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Roè. 35, è. 5 (1999), s. [16] s. pøílohy 37 il.
Fulltext
294. V Boudì na holešovickém Výstavišti umìjí vaøit z cibule i z magie/ Eva Jeníková
In: Slovo Slovo 1211-6416 Roè. 91, è. 143 (19990621), s. 6
Fulltext
295. V Boudì neprší, v Boudì se hraje/ šv [Marta Švagrová]
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 134 (19990610), s. 21 1 il.
Fulltext
296. V Boudì se bude tanèit/ jmc [Jana Machalická]
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 141 (19990618), s. 21
Fulltext
297. V Labyrintu sice bude divadlo, jenže se stále ještì neví jaké/ Radka Prchalová
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 128 (19990603), s. 18
Fulltext
298. V Praze táboøí koèovné divadelní ležení/ zat [Zdenìk A. Tichý]
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 130 (19990605), s. 17 1 il.
Fulltext
299. V pøedstavení Maguy Marinové znìlo slovo na úkor hudby a pohybu/ Jana Holeòová
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 153 (19990702), s. 20
Fulltext
300. V rámci Quadriennale se pøedstaví Théâtre du Radeau i Ralph Koltai/ pef [Petr Fantys]
In: Lidové noviny Lidové noviny 0862-5921 Roè. 12, è. 133 (19990609), s. 13 1 il.
Fulltext
301. Velkolepá slavnost/ Ivan Matìjka
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 Roè. 43, è. 109 (19990604), s. 9
Fulltext
302. Velký zájem zemí o quadriennale/ zr
In: Deník Mìlnicka Deník Mìlnicka 19981119
Fulltext
303. A vicious children's world for grown-ups: Rieks Swarte's Minehaha at the Prague Quadriennale/ Cecilie Brommer
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906), s. 17-20 4 il.
Fulltext
304. Vidíme, jací jsme: PQ '99/ Delbert Unruh
In: Svìt a divadlo Svìt a divadlo 0862-7258 Roè. 10, è. 5 (1999), s. 101-103
Fulltext
305. Vijf scholen in profiel: Opleidingen in Theatervormdeving op de PQ '99/ Luc Dhooge
In: Proscenium Proscenium Roè. 3, è. 11 (199906), s. 19-25 5 il.
Fulltext
306. Vladimir Anšon: scenografija išèet ravnovesia v mire/ [Rozmlouval] Boris Tuch
In: Uspìch Uspìch 19990617 1 il.
Fulltext
307. Voorwoord/ Dhian Siang Lie
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 65 (199906)
Fulltext
308. Výsledky výbìrového øízení na koncepci èeské expozice PQ 99
In: Divadelní noviny Divadelní noviny 1210-471X Roè. 7, è. 17 (19981013), s. 11
Fulltext
309. Výstavištì letos plánuje nové divadlo/ hec
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 43 (19990220), s. 2
Fulltext
310. Výstavištì plné divadla/ cie [František Cinger]
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 119 (19990524), s. 13
Fulltext
311. Výstavištì Praha
In: Hospodáøské noviny Hospodáøské noviny 0862-9587 19990607
Fulltext
312. Výstavištì v Holešovicích chystá bohatý program na léto: Inovace/ Helena Hubalová
In: Veèerník Praha Veèerník Praha 1210-1117 Roè. 9, è. 98 (19990519) 1 il.
Fulltext
313. Wandertheater zweisprachig: Le Campement bricht eingefahrene Vorstellungen auf/ MB
In: Prager Zeitung Prager Zeitung È. 24 (1999), s. 19
Fulltext
314. We See what We Are: PQ '99/ Unruh Delbert
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 14 - 16 9 il.
Fulltext
315. Wine, Music and Song in Prague/ John Mayberry
In: Theatre Design & Technology Theatre Design & Technology Vol. 35, Nr. 5 (1999), s. 20-23 1 il.
Fulltext
316. Woyzeck wint!: Succes voor Nederlands paviljoen op de Praagse Quadriënnale/ Eric de Ruijter
In: Zichtlijnen Zichtlijnen Roè. 66, (199909), s. 4-5 2 il.
Fulltext
317. Young stage design in Flanders: Flemish participation in the Prague Quadriennale for Design and Theatre Architecture 1999/ Luc Dhooge
In: Proscenium Proscenium È. 11 (199906), s. 5
Fulltext
318. Zaèala pøehlídka èeské scénografie/ kol [Kateøina Koláøová]
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 134 (19990610), s. 20
Fulltext
319. Zaèíná Pražské quadriennale
In: Metro Metro 1211-7811 Roè. 1999, (19990607), s. 7
Fulltext
320. Zamíøí Labyrint do vod Archy?/ Zdenìk A.Tichý
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 139 (19990616), s. 18
Fulltext
321. Ze Sudu proudí okouzlení divadlem/ Radmila Hrdinová
In: Právo Právo 1211-2119 Roè. 9, è. 146 (19990624), s. 17
Fulltext
322. Zevende Vakbeurs Theatertechniek/ Eric de Ruijter
In: Zichtlijnen Zichtlijnen È. 69 (200003), s. 16-20 6 il.
Fulltext
323. Zlatá Triga pro èeskou expozici: Pražské quadriennale/ man
In: Týden Týden 1210-9940 Roè. 6, è. 25 (19990614), s. 55 1 il.
Fulltext
324. Zlatou trigu si odnesli domácí scénografové/ Zdenìk A. Tichý
In: Mladá fronta Dnes Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roè. 10, è. 136 (19990612), s. 17 1 il.
Fulltext
325. Zpráva o èeské scénografii: Ve Veletržním paláci v Praze se v èervnu pøedstavili èlenové Asociace scénografù
In: Architekt Architekt È. 8 (199908), s. 31-39 15 fot., 24 obr.
Fulltext